Portfolio

Privacy statement

Lees hier onze privacy statement voor huurders

De Hoge Dennen Vastgoed > Privacy Statement Huurder

Deze Privacy Statement geeft de huurders van De Hoge Dennen inzicht in de Persoonsgegevens die van hen verwerkt worden gedurende de huurovereenkomst en daarna. Mochten er vragen rijzen over de inhoud van deze Privacy Statement neem dan contact op met Pieter van der Meijden.

1. Begrippen

In dit Privacy Statement worden de volgende definities gebruikt:

De Hoge Dennen of DHD:
De Hoge Dennen Holding BV statutair gevestigd te Laren en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 31035703.

Geldende Privacywetgeving:
Toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG), de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en eventueel andere bijzondere wetten.

Persoonsgegeven:
Een Persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die wordt verwerkt door DHD zoals beschreven in artikel 3 van deze Privacy Statement.

Privacy Statement:
Het onderhavige Privacy Statement.

Verwerking:
Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verantwoordelijke:
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Verwerker:
Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Huurder:
De zakelijke entiteit of natuurlijke persoon die met DHD een huurovereenkomst heeft gesloten voor de huur van onroerend goed.

2. Algemeen

2.1. Deze privacy statement heeft betrekking op De Hoge Dennen Holding BV (hierna ”DHD”).
2.2. DHD houdt zich te allen tijde het recht voor deze privacy statement te wijzigen. Over deze wijzigingen zal de huurder door DHD worden geïnformeerd.

3. Verwerking van Persoonsgegevens

3.1. DHD verwerkt Persoonsgegevens voor de uitvoering van de huurovereenkomst, voor het behartigen van haar gerechtvaardigde belangen, zoals een goede bedrijfsvoering en het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale administratie etc. Het gaat om de volgende Persoonsgegevens van de huurder:

3.2. Indien de huurder een natuurlijke persoon is gaat het om de volgende additionele Persoonsgegevens:

4. Wijze waarop de Persoonsgegevens worden verwerkt

4.1. De verwerking van Persoonsgegevens vindt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze plaats.

4.2. Persoonsgegevens worden zowel digitaal als schriftelijk vastgelegd.

4.3. DHD verstrekt Persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de huurovereenkomst, voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting of in het kader van de gerechtvaardigde belangen van DHD, zoals onder meer voor de inning van de verschuldigde huurbedragen, de uitvoering van het beheer (in de ruimste zin van het woord) van het gehuurde, de oplossing van storingen in het gehuurde, etc. DHD heeft, indien de Algemene verordening gegevensbescherming dit vereist, verwerkingsovereenkomsten met deze derden gesloten, waarin onder meer bepalingen over de beveiliging van Persoonsgegevens zijn opgenomen.

4.4. DHD verstrekt geen Persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Unie.

5. Beveiliging van Persoonsgegevens

5.1. DHD neemt passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van uw Persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.

5.2. DHD bewaart uw Persoonsgegevens op servers in de Europese Unie. Indien en voor zover DHD Persoonsgegevens opslaat bij partijen in landen die geen adequaat beschermingsniveau hebben, komt zij met deze partijen standaardbepalingen inzake de gegevensbescherming overeen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

6. Bewaartermijnen

6.1. DHD bewaart Persoonsgegevens niet langer dan op basis van wet- en regelgeving nodig is.

6.2. Persoonsgegevens ten behoeve van de huurdersadministratie worden minimaal zeven jaar bewaard om te voldoen aan de fiscale wet- en regelgeving.

7. Rechten van huurders

7.1. U kunt DHD te allen tijde verzoeken om uw Persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen/beperken indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of indien zij in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

7.2. U kunt DHD verzoeken om Persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt aan DHD te verkrijgen in een gestructureerde en gangbare vorm, zodat u de gegevens kunt overdragen aan een andere verantwoordelijke. U heeft hier slechts recht op voor zover de verwerking berust op toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a AVG of artikel 9 lid 2 sub a AVG of indien het gaat om een verwerking die berust op de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b AVG en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

7.3. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Voor zover de verwerking van uw Persoonsgegevens plaatsvindt voor direct marketing doeleinden zal DHD uw verzoek altijd honoreren. Voor verwerkingen voor overige doeleinden geldt dat DHD de verwerking eveneens zal staken, tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de Verwerking heeft die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

7.4. U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.5. Indien u van één van de in dit artikel genoemde rechten gebruik wenst te maken kunt u dit verzoeken aan DHD:

Adres: Postbus 139, 1250 AC Laren
E-mailadres: vastgoed@dehogedennen.com
Telefoonnummer: 035 646 6010

7.6. DHD verstrekt u onverwijld en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek, informatie over het gevolg dat aan het verzoek gegeven is. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken, kan die termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. DHD stelt u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

7.7. Wanneer uw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege het repetitieve karakter, zal DHD u ofwel een redelijke vergoeding aanrekenen, ofwel weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

8. Overige bepalingen

8.1. DHD behoudt zich het recht voor om deze Privacy Statement regelmatig te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Privacy Statement werd het laatst gewijzigd en herzien in mei 2018.

8.2. Indien een bepaling uit deze Privacy Statement in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.